Svarīga informācija pirms aizdevuma līguma noslēgšanas

 1. Aizdevumu izsniedz AS „Moda Kapitāls", vienotais reģistrācijas Nr. LV40003345861, juridiskā adrese Ganību dambis 40a-34, Rīga LV-1005, kuru pārstāv AS „Moda Kapitāls" filiāle.
 2. AS „Moda Kapitāls" izsniedz šādus aizdevumus:
  • aizdevumu pret kustamas lietas ķīlu (pret antikvāriem, mākslas priekšmetiem, dārgmetāliem u.c. rokas ķīlām - skatīt sadaļu „Aizdevuma veidi");
  • aizdevumu pret nekustamā īpašuma ķīlu;
  • aizdevumu pret sauszemes transportlīdzekli un tā piekabes ķīlu;
  • aizdevumu pret ūdens transportlīdzekļa ķīlu.
 3. AS „Moda Kapitāls" izsniedz īstermiņa aizdevumus saskaņā ar AS „Moda Kapitāls" Kredīta izsniegšanas nolikuma prasībām, slēdzot Aizdevuma līgumu. Parakstot līgumu, jūs apliecināt, ka ar jums ir apspriests minēto dokumentu saturs, jums tas ir pilnībā saprotams un jūs apņematies izpildīt dokumentos minētās prasības un noteikumus.
 4. Aizdevumiem pret kustamas lietas ķīlu un dažāda veida transportlīdzekļu ķīlu sākotnējais aizdevuma termiņš nepārsniedz vienu mēnesi ar tiesībām pagarināt aizdevuma atmaksas termiņu, ja tiek nomaksāti procenti par aizdevuma izmantošanu. Aizdevumiem pret nekustamā īpašuma ķīlu aizdevuma termiņš sākotnēji nepārsniedz vienu gadu ar tiesībām pagarināt aizdevuma atmaksas termiņu, ja tiek nomaksāti procenti par aizdevuma izmantošanu.
 5. Aizdevuma procentu likmes konkrētiem aizdevumu veidiem tiek noteiktas ar AS „Moda Kapitāls" Valdes sēdes lēmumu un ir pieejamas AS „Moda Kapitāls" filiālēs - informācijas stendos vai pie AS „Moda Kapitāls" darbiniekiem.
 6. Aizdevumu var saņemt persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu.
 7. Aizdevuma saņemšanai ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kas par tādu ir uzskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
 8. Izsniedzot aizdevumu tiek sastādīts aizdevuma līgums.
 9. Pirms aizdevuma līguma parakstīšanas jums ir jāiepazīstas ar AS „Moda Kapitāls" Kredīta izsniegšanas nolikuma prasībām (nolikums atrodas jums brīvi pieejamā vietā - jautājiet AS „Moda Kapitāls" darbiniekiem!).
 10. Aizdevējs ir atbildīgs par ķīlā pieņemto kustamo lietu tās novērtējuma apmērā. Aizdevējs ir apdrošinājis AAS "Ergo Latvija" savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu glabāšanā nodotajai kustamas lietas ķīlai.
 11. AS „Moda Kapitāls" ir pienākums pārliecināties par jūsu spēju atmaksāt aizdevumu un pieprasīt no jums VID izziņu par jūsu un jūsu ģimenes locekļu ienākumiem, ja aizdevuma summa pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.
 12. AS „Moda Kapitāls" ir tiesības pieprasīt no jums informāciju par jūsu un jūsu ģimenes locekļu ienākumiem, lai pārliecinātos par spēju atmaksāt aizdevumu arī gadījumos, ja aizdevuma summa nepārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.
 13. Aizdevuma izsniegšana notiek skaidrā naudā AS „Moda Kapitāls" filiālē, izņemot gadījumus, kad Aizdevuma līgumā tiek noteikts citādi.
 14. Aizdevuma saņemšanai ir nepieciešama ķīla atbilstoši izvēlētajam aizdevuma veidam (skatīt sadaļu „Ķīlu veidi"). Būtiski - jums ir jābūt ķīlas īpašniekam!
 15. Izsniedzot aizdevumu pret kustamas lietas ķīlu vai transporta līdzekli, mūsu pienākums ir attiecīgo ķīlu nofotografēt un fotogrāfiju saglabāt uzskaites programmā, ko veiksim jūsu klātbūtnē. Jūsu paraksts uz Aizdevuma līguma apliecinās, ka fotogrāfijā redzamā kustamas lietas ķīla ir tieši tā, kuru jūs ieķīlājāt aizdevuma saņemšanai.
 16. Parakstot Aizdevuma līgumu, jūs apliecināt, ka atbilstoši LR likumdošanas prasībām kustamas lietas ieķīlāšana nav vērtējama kā jūsu saimnieciskā darbība.
 17. Aizdevuma saņemšanai pret dārgmetālu un to izstrādājumu ķīlu jāņem vērā, ka nepieciešamības gadījumā tiks veikta pārbaude ar abrazīvu priekšmetu un ķīmisku reaģentu.
 18. Aizdevuma saņemšanai pret cita veida rokas ķīlu (skatīt sadaļu „Ķīlu veidi") vēlams kopā ar ķīlu iesniegt arī tehnisko dokumentāciju, garantijas talonu un preces iegādi apliecinošu dokumentu.
 19. Aizdevuma saņemšanai pret cita veida rokas ķīlu (skatīt sadaļu „Ķīlu veidi") iespējamajai ķīlai ir jābūt pilnā komplektācijā, kā tas ir noteikts tehniskajā dokumentācijā. Par izņēmumiem jautājiet!
 20. Aizdevuma saņemšanai pret sauszemes un ūdens transporta līdzekļa ķīlu sākotnēji ir jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un jāsniedz informācija par vēlamo aizdevuma apmēru, transportlīdzekļa aprīkojumu, vizuālo un tehnisko stāvokli. Esiet gatavs uzrādīt transportlīdzekli. Esiet gatavs arī tam, ka aizdevuma piešķiršanas gadījumā var rasties papildizdevumi: notāra pakalpojumi, nodeva par komercķīlas reģistrāciju, transporta līdzekļa apdrošināšana.
 21. Aizdevuma saņemšanai pret nekustamā īpašuma ķīlu sākotnēji ir jāuzrāda nekustamā īpašuma Zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns u.c. dokumentācija, kā arī jāsniedz informācija par vēlamo aizdevuma apmēru. Par nekustamā īpašuma apsekošanas laiku vienosities ar mūsu darbinieku. Esiet gatavi, ka aizdevuma piešķiršanas gadījumā var rasties papildizdevumi: notāra pakalpojumi, apdrošināšana, hipotēkas reģistrēšanas valsts un kancelejas nodeva. Aizdevums netiek izsniegts pret jau ieķīlātu nekustamo īpašumu, izņemot gadījumu, ja vēlaties veikt pārkreditāciju mūsu uzņēmumā.
 22. Atmaksājot aizdevumu, kas ir izsniegts pret kustamas lietas ķīlu, ieķīlātās kustamas lietas saņemšanai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kas par tādu ir uzskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
 23. Gadījumā, ja vēlaties, lai pie aizdevuma atmaksas kustamas lietas ķīlu izņem cita persona, lūdzam par to savlaicīgi informēt AS „Moda Kapitāls" darbinieku un to attiecīgi rakstiski noformēt jau pie aizdevuma saņemšanas vai arī izrakstīt šai personai attiecīgu notariālu pilnvaru.
 24. Ja jūs esat saņēmis aizdevumu pret kustamas lietas ķīlu, tad ķīla jums tiek atdota nekavējoties pēc visu paredzēto maksājumu veikšanas.
 25. Gadījumā, ja vēlaties priekšlaicīgi atmaksāt aizdevumu, jums piecas dienas pirms aizdevuma pirmstermiņa atgriešanas ir jāuzraksta iesniegums AS „Moda Kapitāls", turklāt jums ir tiesības pieprasīt procentu pārrēķinu par maksājamajiem aizdevuma procentiem.
 26. Pie aizdevuma atmaksas un kustamas lietas ķīlas saņemšanas pārliecinieties, ka tā ir tādā pašā vizuālā un tehniskā stāvoklī kā pie ieķīlāšanas. Jūsu paraksts par kustamas lietas ķīlas saņemšanu ir apliecinājums tam, ka ķīlu esat saņēmis un jums nav nekādu pretenziju pret AS „Moda Kapitāls".
 27. Sekojiet līdzi maksājumu disciplīnai! Maksājumu kavējumu gadījumos lūdzam savlaicīgi par to informēt AS „Moda Kapitāls". Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana nav AS „Moda Kaptāls" pienākums. Godprātīga attieksme pret līgumsaistību izpildi ir faktors, kas tiek ņemts vērā pie aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanas, kā arī pie jauna aizdevuma saņemšanas. Maksājumu kavējuma gadījumā tiek paredzēt nokavējuma procenti 1 (viena) procenta apmērā no izsniegtā aizdevuma pamatsummas.
 28. Gadījumā, ja, ieķīlājot kustamas lietas ķīlu, nebrīdinot kavējat aizdevuma procentu un aizdevuma atmaksu, AS „Moda Kapitāls" iegūst tiesības uzkrāto parādsaistību dzēšanai pārdot kustamas lietas ķīlu nākamajā dienā pēc noteiktā maksājuma kavējuma. Savlaicīgi informējiet AS „Moda Kapitāls" par problēmām, kas radušās maksājumu veikšanā!
 29. Sūdzību un ierosinājumu gadījumā jums ir iespēja tos iesniegt rakstiskā veidā AS „Moda Kapitāls", adrese: Ganību dambī 40a-34, Rīga LV-1005 vai tuvākajā filiālē, kā arī nosūtīt elektroniskas vēstules veidā uz adresi: info@lombardsmoda.lv. Sūdzība tiek izskatīta 15 darba dienu laikā no to saņemšanas dienas, atbilde tiek izsūtīta sūdzības iesniedzējam uz sūdzībā norādīto pasta adresi.
 30. Aizņemieties atbildīgi un izvērtējiet spēju atmaksāt kredītu!
 31. Mūsu darbības uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Brīvības iela  55, Rīga, LV-1010